W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rol...

Read More

O programie

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW
2014-2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów
środowiskowych.
PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na
obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów
rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz
zarządza...

Read More